Press pack

Ohlédnutí za minulostí:

Filantropické aktivity topmodelky Terezy Maxové se datují od roku 1996, kdy poprvé navštívila pražský kojenecký ústav. Tato návštěva jí navždy změnila život. Jak sama říká: „…po této návštěvě jsem zjistila, že člověk nemůže jen tak odejít a dělat, jako by nic neviděl. Přišlo mi hrozně nespravedlivé, že děti trpí za nezodpovědnost svých rodičů a díky tomu mají ztížený start do života. Rozhodla jsem jim aktivně pomoci a využít všech svých kontaktů, nápadů a volného času, protože ony si samy pomoci nedokážou a jsou na naši pomoc odkázány…“ Počátkem roku 1997 tak vznikla Nadace Terezy Maxové, která začala všestranně podporovat opuštěné a znevýhodněné děti v České republice.

V centru pozornosti vždy stálo dítě a jeho potřeba. Konkrétnost, efektivita a transparentnost se staly klíčovými pilíři práce nadace.

Od roku 1997 – 2007 byla stěžejní podpora Nadace Terezy Maxové věnována dětem vyrůstajícím v ústavní péči /tj. v kojeneckých ústavech a dětských domovech/. Nadace se jim díky podpoře svých dárců snažila vykompenzovat ušlé možnosti osobnostního rozvoje a vzdělání, podpořit terapie, investovat do jejich budoucnosti a připravit je na nelehkou zkoušku – samostatný život za branami ústavů.

Děti, které vyrůstají mimo rodinné prostředí, tuto pomoc bytostně potřebují. Dle výzkumů nadace má 65% dětí závažné vzdělávací problémy způsobené nejrůznějšími deprivacemi a nedostatkem individuální péče. Jen 1,2% dětí z dětských domovů ukončí své vzdělání s maturitou a 0,7% z nich dokončí vysokou školu. 51% dětí, které po dosažení plnoletosti opustí dětský domov, se potýká se zákonem. Důvodem je mimo jiné fakt, že své dětství a dospívání strávily v ústavní prostředí, které byť přináší stabilní zázemí, kde děti netrpí materiálním nedostatkem, to podstatné dát neumí – citovou podporu, bezpečí a lásku rodičů, vzor, který si mohou odnést do svého budoucího života.

Právě tato zkušenost a uvědomění, podpořené faktem, že Česká republika je dle statistik na prvním místě v Evropě (v poměru k počtu obyvatel) v počtu dětí umístěných do ústavní péče vedlo vedení Nadace Terezy Maxové ke změně strategie, která se uskutečnila v roce 2007.

Mimo intenzivní konkrétní podpory dětí odkázaných na ústavní péči, která obnáší podporu vzdělání, rovných příležitostí a samostatného produktivního života po opuštění přibyly do poslání nadace další dva významné cíle, a to:

 1. podpora prevence – v níž je kladen důraz na pomoc rozpadající se rodině ve snaze, aby dítě zbytěčně nekončilo v ústavní péči. V České republice je podle statistik vlády 51% dětí umisťováno do dětských domovů kvůli sociálním podmínkám rodiny. Podpora Nadace Terezy Maxové je proto realizována prostřednictvím finanční podpory nestátních neziskových organizací, které poskytují poradenství a pomoc šitou na míru rodinám v krizi. Cílem je udržet rodinu po hromadě a zamezit nežádoucímu odebíraní dětí z rodin.
 2. podpora a rozvoj náhradní rodinné péče – je dalším pilířem pomoci nadace a jedním z účinných nástrojů snížení počtu dětí v ústavech. V ČR je však stále málo náhradních rodičů, chybí jejich profesionalice a pevná podpůrná síť. Na daném stavu má podíl i nízká státní podpora pěstounské péče a preference podpory péče ústavní. (státní podpora na dítě v pěstounské péči je cca 6.000,- Kč měsíčně, státní podpora na dítě v dětském domově se pohybuje od 25.000-50.000 Kč měsíčně). Cílem nadace je rozšířit, rozvíjet a zprofesionalizovat náhradní rodičovství v ČR.

Za dvanáct let činnosti přerozdělila Nadace Terezy Maxové více jak 170 milionů korun a vydobyla si uznání odborné i laické veřejnosti. Podle výzkumů veřejnosti se těší 97% důvěryhodnosti obyvatel. Níže jsou vedeny ukázky vybraných konkrétních projektů, které byly podpořeny či vznikly díky finanční podpoře Nadace Terezy Maxové.

Ukázka vybraných konkrétních podpořených projektů.

 1. Oblast prevence

  Projekt: Snižování počtu dětí v ústavech právní cestou

  Realizator: Liga lidských práv

  Projekt realizovaný Ligou lidských práv je zaměřen na posílení právní ochrany sociálně znevýhodněných rodin při hrozbě odebrání dětí do institucionální péče. Díky podpoře nadace je možné realizovat prostřednictvím této organizace přímou pomoc klientům ve strategických právních případech, návrhy a prosazování systémových a legislativních změn.  Projekt: Podpora sanace rodiny

  Realizátor: STŘEP, o.s. - České centrum pro sanaci rodiny

  Motto: " ...Jsme organizace, která uvádí do praxe právo dětí vyrůstat ve své vlastní rodině tak, že pomáháme jejich rodičům najít cesty, jak pro své děti vytvořit bezpečný a stabilní domov..." Posláním sdružení je pomáhat dětem (0 - 15 let), jejichž vývoj je ohrožen v důsledku existence rizik nebo různé míry zanedbávání péče v rodinách. Nástrojem pomoci je poskytování sociálních služeb (s aspektem sociální rehabilitace, integrace, vyrovnávání příležitostí a vazeb na dodržování lidských práv), které mají charakter služeb veřejně prospěšných.  Projekt: Terénní práce

  Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.

  Cílem terénní sociální práce je pomáhat jednotlivcům – klientům, kteří jsou ochotni na změně vlastní situace pracovat - vymanit se ze životní krize, integrovat se do společnosti a uspět při vzdělávání a na trhu práce. Terénní sociální pracovníci nabízejí bezplatně služby sociálního poradenství a asistence, mezi které patří zejména pomoc s administrativními úkony, vyjednávání na úřadech, doprovod na jednání, bezplatné právní poradenství, pomoc při zajištění příjmů, problémech s bydlením nebo docházkou dětí do školy, a podobně. 2. Oblast náhradní rodinná péče:

  Projekt: Adopce.com - www.adopce.com

  Realizátor: OPS při Nadaci Terezy Maxové

  Projekt nabízí široké veřejnosti informace o náhradní rodinné péči v České republice. Zájemcům o osvojení či pěstounskou péči bezplatně poskytuje kvalitně zpracované informace formou brožury, informačního portálu na adrese www.adopce.com a telefonní linky.  Projekt: Podpora pěstounských rodin

  Realizátor: Občanské sdružení - Rozum a cit

  Občanské sdružení zaměřuje svojí činnost na podporu pěstounských rodin, a to následujícím způsobem: poskytování poradenství pěstounským rodinám, organizace tvůrčí a arteterapeutické dílny, zajišťování doučování v rodinách, organizování setkávání pěstounských rodin, poskytování asistenční (odlehčující) péči ve vícedětných rodinách a rodinách pečujících o zdravotně postižené děti, podpora otevřených klubů, které ve svém okolí organizují volný čas dětí  Projekt: Odlehčující (respitní) péče pro pěstouny

  Realizátor: Sdružení pěstounských rodin

  Pěstounské rodiny vzhledem k tomu, že převážně vychovávají sociálně a zdravotně znevýhodněné děti, čelí větší celkové zátěži. Cílem projektu je tedy poskytování odlehčujících sociálních služeb šitých na míru konkrétním uživatelům - pěstounským rodinám. Krizová situace vzniklá v pěstounské rodině a její řešení formou výpomoci odborně způsobilého sociálního pracovníka vyslaného na základě odborného posouzení vznikající krize v pěstounské rodině. 3. Oblast - Kompenzace ústavní péče – podpora dětí vyrůstajících v ústavní péči.

  Projekt: Otevřená náruč

  Realizátor: OS Provázek

  Cílem projektu je obyčejným lidským dotekem (pohlazení, úsměv, oční kontakt, hraní si, pochování v náruči) zmírnit psychickou deprivaci dětí, tak, aby byly schopny rozvinout své možnosti, schopnosti a dostaly dobrý základ do celého jejich života. V klasické ústavní péči se věnuje jedna sestřička více dětem. Na individuální péči, která je nesmírně důležitá, zbývá u malých dětí v ústavní péči velice málo času. Projekt je uskutečňován pomocí pečlivě vybraných a proškolených dobrovolníků, kteří navštěvují děti ve vybraných kojeneckých ústavech či v dětských domovech.  Projekt: Make a Connection - Připoj se - www.pripojse.cz

  Realizátor: OPS při Nadaci Terezy Maxové

  Program podporuje mladé lidi (16-24 let) v aktivním zapojení do života svého blízkého okolí prostřednictvím vlastních komunitních projektů. Mladí dobrovolníci mohou získat až 50 tis. Kč na realizaci vlastního projektu. Kromě finančních prostředků na uskutečnění projektů absolvují mladí lidé také několikadenní školení, na kterém se naučí správné postupy při řízení projektů a zdokonalí si schopnosti a dovednosti potřebné pro jejich úspěšnou realizaci. Program je financován společností Nokia a Nadací rozvoje občanské společnosti.

  Sociálně rehabilitační projekty

  Občanské sdružení Letní dům

  Občanské sdružení Letní dům je nestátní nezisková organizace, která usiluje o trvalé, pozitivní změny v životě dětí a mladých lidí v dětských domovech. Cílem poskytovaných služeb je posílení souboru psycho-sociálních schopností, které mladým lidem po ukončení ústavní výchovy umožní plynulý přechod do samostatného života. Činnost probíhá v průběhu celého roku, zejména pak v době dlouhých i krátkých prázdnin a o víkendech. Sdružení spolupracuje se třemi dětskými domovy již deset let a jejich dlouhodobé a intenzivní působení v těchto zařízeních dětem pomáhá spravit to, co bylo v minulosti pokaženo.Děkujeme, že našemu snažení dáváte konkrétní smysl.

Nadace Terezy Maxové dětem
Harfa Office Park - Amadeus
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9 – Libeň
tel: +420 257 474 529

Tisk > Press pack

Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o.CTP Invest, spol. s r.o.RENOMIA, a.s. Travelport - Galileo
česká verzeenglish versionfacebooktwitter