Partnerské projekty

V této části bychom Vám rádi představili výběr vlastních i partnerských projektů, které nadace dlouhodobě realizuje či významně podporuje.

Accenture Academy

Výchozí situace:

Šance dětí vyrůstajících v dětských domovech na úspěšné zapojení do reálného života nejsou srovnatelné s ostatními vrstevníky. Tyto děti dosáhnou v převážné většině pouze relativně nízkého stupně vzdělání. Navíc jsou často z praktických důvodů směrovány na učiliště v dosahu jejich kmenového dětského domova. To znamená, že ne vždy se zcela přihlíží k jejich zájmům či předpokladům. Období dospívání je náročné pro každého mladého člověka. O to náročnější a složitější je to pro mladé lidi, kteří svůj dosavadní život prožili v ústavních zařízeních, chybí jim sociální síť, životní zkušenost, vzory a jejich výchozí postavení je celkově znevýhodněné. Z toho vyplývá mnoho těžkostí. Děti a mladí lidé vychází z prostředí relativního blahobytu dětského domova a reálné životní situace jsou jim zatím cizí. Mají velmi zkreslené představy o práci, chybí jim vzory pro vytvoření pracovních návyků. Nepřipravenost často vede k jejich selhání a roztáčí se tak bludný kruh fluktuace, nezaměstnanosti a závislosti na záchytné sociální síti. V horším případě je taková situace přivede k překročení zákona a na počátek kriminální dráhy.

Cíl projektu:

Projekt Accenture Academy má pomoci dětem při vstupu do samostatného života a při přípravě na budoucí povolání. Cílovou skupinou jsou děti ve věku 15 až 19 let (případně až 26 let), které vyrůstají v dětském domově a připravují se na odchod z něj. Projekt jim nabízí širokou škálu možností, jak se připravit na novou etapu života, a pomáhá jim při volbě povolání a orientaci v této problematice. Projekt je realizován v 16 dětských domovech v České republice.

Partnerský projekt Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti Accenture je realizován ve spolupráci se spolkem Otevřená budoucnost.

Adopce.com

Výchozí situace:

Adopce.com je projekt Nadace Terezy Maxové dětem, realizovaný za podpory neziskových organizací Spolu dětem, o.p.s., a Středisko náhradní rodinné péče. Od roku 2001 projekt pomáhá – nejen webový informační portál, ale i brožura a telefonní linka – podat pomocnou ruku zájemcům o náhradní rodičovství, zejména pak o adopci a pěstounskou péči.

Cíl projektu:

Primárním cílem projektu je vrátit co nejvíce dětí z ústavní výchovy zpět do rodinného prostředí, protože ČR je stále na jednom z předních míst v počtu dětí v ústavní péči na počet obyvatel. Projekt se skládá ze tří stěžejních částí: z informačního webového portálu (www.adopce.com), z telefonní linky s odborníky (233 356 701), kam zájemce může anonymně zavolat, a z tištěné brožury. Projekt patří k nejucelenějším informačním zdrojům speciálně zaměřeným na problematiku náhradní rodinné péče v České republice.

Dětské krizové centrum – projekt „Cesta z pekla“

Výchozí situace:

Tento projekt dlouhodobě realizuje Dětské krizové centrum (DKC), což je u nás ojedinělé zařízení odborné a zdravotnické pomoci zaměřené na problematiku dětí týraných, sexuálně zneužívaných, zanedbávaných či jinak ohrožených na zdravém vývoji.

Cíl projektu:

Cílem odborných služeb DKC je v prvé řadě zajistit bezpečí a ochranu ohrožených dětí před dalšími ataky fyzického, sexuálního či psychického násilí; dále poskytnout dětem a jejich rodinám psychickou podporu, stabilizaci emočního stavu a bezpečné provázení při zvládání obtížné životní situace; podporovat děti a členy jejich rodiny ve schopnosti aktivně řešit obtížnou situaci, rozvíjet jejich samostatnost a kompetence pro řešení dlouhodobě nepříznivé situace; minimalizovat míru negativního dopadu nepříznivé situace na dítě, zachovat – pokud je to v zájmu dítěte – rodinné vazby a napomoct k začlenění rodiny zpět do společnosti.

“Made by” - Finanční gramotnost pro matky v azylových domech

Výchozí situace

Azylové domy pro matky s dětmi hrají významnou roli v systému sociálních služeb. Jsou určeny těm ženám, které nejsou schopny vlastními silami řešit náročnou životní situaci a potřebují proto pomoc státních či nestátních institucí. Matky umístěné v azylových domech jsou vzhledem k životním zkušenostem často velmi náchylné pro různý typ zneužití důvěry, potřebují nejen materiální, ale i odbornou a psychologickou podporu. Jejich situace je ztížena tím, že nenesou odpovědnost pouze samy za sebe, ale i za své děti. Mnohdy se jedná o ženy na mateřské dovolené nebo o ženy po rozpadu partnerského vztahu, které si díky své finanční situaci nemohou zajistit bydlení. Často jsou tyto ženy oběťmi domácího násilí. Díky pobytu v azylových domech mají matky s dětmi zázemí a nemusí být odloučeny. Tato služba tak slouží jako prevence umístění dětí do dětských domovů. Péče by měla umožnit klientkám nový start do života, „postavit je na vlastní nohy“ a nasměrovat společensky správným směrem. Díky odborné pomoci pracovníků azylových domů se to mnohdy podaří.

Cíl projektu

Společným problémem žen v Azylových domech je mimo jiné citelný nedostatek finančních prostředků či dluhy. Z daného důvodu je záměrem projektu individuální práce a zvýšení finanční gramotnosti klientek dvou zapojených Azylových domů. Od zahájení projektu spolupracujeme s Azylovým domem pro ženy a matky s dětmi o. p. s. Vsetín a Azylovým domem pro matky s dětmi – „Centrum rodina v tísni“ v Oseku. Od září 2015 je pomoc rozšířena pro klientky dalších tří azylových domů. Nově se tak do projektu připojily Azylový dům pro ženy a matky v Lovosicích, Azylový dům pro matky s dětmi Agapé, Teplice a Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Roudnici nad Labem.

Tento na míru šitý program finanční gramotnosti, který výše zmíněných Azylových domech probíhá, má dvě části – teoretickou a praktickou. Sledovaným cílem je pak napomoci změně chování klientek v otázce osobních financí a možnost zajištění finanční rezervy. V neposlední řadě pak i umožnění lepšího přístupu k získání zaměstnání.

Teoretická část projektu:
Po sestavení skupiny matek probíhají ve všech azylových domech vzdělávací moduly zaměřené na finanční gramotnost (témata jednotlivých modulů např. Jak šetřit své finance, Kdo je spotřebitel a jak se chránit, Finanční plánování, Hospodaření s penězi apod.). Programy jsou sestaveny na míru podle aktuálních potřeb zapojených klientek, jsou přizpůsobeny složení skupiny a typům žen.

Praktická část projektu:
Probíhá současně s teoretickou částí, kdy matky vyrábí různé produkty, např. - klíčenky, bačkory a další ručně zpracovávané výrobky. Tato činnost jim poskytuje potřebné pracovní návyky a novou pracovní zkušenost.

Partnerský projekt Nadace Terezy Maxové dětem a City Foundation je realizován ve spolupráci se spolkem Otevřená budoucnost. Projekt byl zahájen v roce 2013.

Helen Doron Early English

Výchozí situace:

Jazyková výuka je nezbytnou součástí přípravy dětí na budoucí život, proto jsme v r. 2011/2012 odstartovali pilotní program Výuka angličtiny metodou Helen Doron v dětských domovech. Na projektu se podílí Nadace Terezy Maxové dětem společně se společností ANGLIČTINA pro DĚTI, s.r.o., která je držitelem licence pro výuku Helen Doron Early English v ČR. Do výuky bylo zapojeno celkem jedenáct dětí – pět dětí z Dětského domova v Mladé Boleslavi a šest z Dětského domova ve Vizovicích. Výuka probíhala pod vedením vyškolených lektorů HDEE, p. Gabriely Balákové a Ing. Heleny Změlíkové. Děti byly nejprve seznámeny s metodou výuky, která je založena na pravidelném přehrávání CD, dále si musely zvyknout na to, že v hodinách se opravdu mluví pouze anglicky. Všechny děti, které prošly programem Výuka angličtiny metodou Helen Doron v dětských domovech, úspěšně absolvovaly závěrečnými testy.

Hodnocení výuky samotnými dětmi

V angličtině Helen Doron se mi nejvíc líbí hry, které v hodinách hrajeme, a to, že se nemusíme učit slovíčka a mluvíme pořád anglicky. Nebaví mě poslouchat CD, ale vím, že se tím učím. Miroslav Hamala

Angličtina se mi líbí, protože se tam naučíme nové věci. Baví mě hry, které hrajeme. Je pro mě lepší poslouchat CD než učit se z učebnice. Dobré jsou i obrázky, které nosí paní učitelka. Vladimír Kojetínský

Mně se Helen Doron líbí, jak máme balíček nádherných knížek a jak se paní učitelka snaží, aby nás hodiny bavily. Ale pro mě by bylo lepší, kdybychom probírali učivo jako ve škole, abychom si to procvičili a měli lepší známky. Nikol Valčíková

Podpora vysokoškoláků z dětských domovů

Výchozí situace:

Mladí lidé odcházející z dětských domovů patří do té sociální skupiny, která je nejvíce ohrožena negativními společenskými jevy. Jejich pozice na startovní čáře produktivního života je v porovnání s vrstevníky podstatně ztížená. Může za to omezená zkušenost s pozitivními životními zážitky, snížená schopnost vyjadřovat se, prosazovat se v dialogu apod. O životě „venku“ mají tyto děti často jen mlhavou a zkreslenou představu. Při studiu i při výběru kariéry postrádají přirozené vzory, které ostatní nacházejí v okruhu svých blízkých. Často jim pak chybí motivace a vytrvalost, potřebná k dosažení vysněných cílů. Snad právě z těchto důvodů jen 1,2 % dětí v ústavní péči dosáhne středoškolského vzdělání s maturitou a mizivých 0,3 % nastoupí na vysokou školu.

Cíl podpory:

Dlouhodobou snahou nadace je podpořit co možná nejvyšší vzdělání a lepší šance pro mladé lidi z dětských domovů, doprovodit je do bezpečného samostatného života a vynahradit jim ušlou pozornost a možnosti, které by měli, kdyby vyrůstali ve funkční rodině.

ROZJEDU TO! - Partnerský projekt realizovaný ve spolupráci se ŠKODA AUTO, a.s.

Výchozí situace:

Mladí lidé z dětských domovů mají při vstupu na trh práce podstatně horší výchozí pozici než jejich vrstevníci z běžné populace. Kromě nízkého vzdělání nemají mnohdy ani dostatečné informace a příležitosti pro získání stabilního zaměstnání, a jsou tedy více ohroženi sociálně patologickými jevy, jako jsou chudoba a bezdomovectví.

Cíl projektu:

Cílem projektu ROZJEDU TO! je účinně motivovat mládež ve věku 11 až 15 let umístěnou v dětských domovech ke vzdělání a rozvoji jejich osobního i profesního růstu. Zároveň jsou jim vytvořeny podmínky pro zlepšení jejich školního prospěchu, díky pravidelnému doučování a na míru šité motivaci a podpoře. S každým dítětem zařazeným do projektu se pracuje pomocí individuálních plánů. Ty zahrnují jak pomoc psychologa či mentora, tak i kariérní poradenství zprostředkované proškolenými vychovateli. Díky tomuto komplexnímu a individuálnímu přístupu se projekt snaží změnit dosavadní tendenci mladých lidí s ústavní historií převažující při volbě jejich povolání. Ta je obvykle stereotypní (kuchař, číšník, kadeřnice…). I proto projekt ROZJEDU TO! umožňuje pestřejší představení trhu práce s možností se na dané pracoviště přímo podívat.

Do projektu ROZJEDU TO! jsou zapojeny dětské domovy Nymburk a Krnsko ze Středočeského kraje, dětský domov Holice a Vrchlabí z Královehradeckého kraje a dětský domov Polička z Pardubického kraje.

Partnerský projekt Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti ŠKODA AUTO, a.s. je realizován ve spolupráci se spolkem Otevřená budoucnost. Projekt byl zahájen na konci roku 2013.

V roce 2016 byla v rámci projektu vydána Analýza motivace, kterou si můžete stáhnout ZDE

To dáš! pomáhá znevýhodněným lidem na startu pracovní kariéry

Výchozí situace:

Mladí lidé, kteří vyrůstali v dětském domově, nemají v porovnání s vrstevníky stejné podmínky pro start do nového života a pro vstup na trh práce. Těmto mladým lidem chybí vzory, zkušenosti, mívají problémy v komunikaci, často jsou pro ně různé standardní životní situace hůře řešitelné. Všechny tyto hendikepy se promítají i do hledání a udržení si nového zaměstnání, kde na ně čekají naprosto nové situace. V mnoha případech je velkou výzvou i samotný pohovor. Pomoci na startu jim má nový projekt To dáš!, který vznikl v rámci mezinárodní strategie Youth Empowered, kterou do České republiky ve spolupráci se strategickým partnerem, Nadací Terezy Maxové dětem, přináší společnost Coca-Cola HBC Česko a Slovensko. Projekt To dáš! podporuje sebevědomí a sebehodnotu mladých znevýhodněných lidí pořádáním motivačních workshopů, zvyšováním potřebných znalostí a především funguje jako sociální personální agentura. Díky projektu To dáš! získávají znalosti, dovednosti, pomoc a také návod na to, jak uspět na pracovním trhu.

Cíl projektu:

Projekt To dáš! nabízí komplexní přístup k přípravě mladých znevýhodněných lidí při vstupu na trh práce. Vedle workshopů nabízí i profesní diagnostiku, která jim pomůže lépe odhadnout schopnosti a předpoklady pro vybranou pozici. Důležitou součástí projektu je samotné zaměstnávání, které funguje na principu sociální personální agentury. V ní odborníci pečlivě vybírají prověřené kandidáty na vhodné pracovní pozice (stáže, částečné i plné úvazky), propojují je s danými zaměstnavateli a doprovází je v celém procesu adaptace do nového firemního prostředí. Řadu měsíců po nástupu do práce pak usnadňují počáteční komunikaci se zaměstnavatelem. Mladí lidé mohou v rámci tohoto projektu spolupracovat s odborníky, mentory a lektory, kteří je připraví na pohovor a posílí jejich pracovní návyky. Neméně důležitá je spolupráce se zaměstnavateli, kteří nabízejí pracovní možnosti. Důležité je vybudovat důvěru na obou stranách a také důvěru v sebe sama. K tomu slouží i workshopy organizované profesionály ze společnosti Coca-Cola HBC, na kterých je možné ujasnit si priority pro budoucí život a připravit se na situace, které hledání nové práce i práce samotná obnáší. Cílovou skupinou, které se projekt týká, jsou nejen mladí lidé odcházející z dětských domovů, ale i ohrožené matky v azylových domech.

Projekt To dáš! svým rozsahem vyžaduje erudici v řadě oblastí a přibírá proto postupně další partnery – například v oblasti HR nebo právní. Odborným partnerem projektu pro metodiku a zároveň i poradcem pro řízení projektu je společnost Accenture. Společným cílem spolupráce je propojit všechny body, které jsou nezbytné při úspěšném hledání práce a udržení si místa. Právním partnerem poskytujícím bezplatné právní služby a související odborné konzultace je advokátní kancelář Bříza & Trubač.

Naše pomoc > Partnerské projekty

Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o.CTP Invest, spol. s r.o.RENOMIA, a.s. Travelport - Galileo
česká verzeenglish versionfacebooktwitter