Partnerské projekty

V této části bychom Vám rádi představili výběr vlastních i partnerských projektů, které nadace dlouhodobě realizuje či významně podporuje.

Accenture Academy

Výchozí situace:

Šance dětí vyrůstajících v dětských domovech na úspěšné zapojení do reálného života nejsou srovnatelné s ostatními vrstevníky. Tyto děti dosáhnou v převážné většině pouze relativně nízkého stupně vzdělání. Navíc jsou často z praktických důvodů směrovány na učiliště v dosahu jejich kmenového dětského domova. To znamená, že ne vždy se zcela přihlíží k jejich zájmům či předpokladům. Období dospívání je náročné pro každého mladého člověka. O to náročnější a složitější je to pro mladé lidi, kteří svůj dosavadní život prožili v ústavních zařízeních, chybí jim sociální síť, životní zkušenost, vzory a jejich výchozí postavení je celkově znevýhodněné. Z toho vyplývá mnoho těžkostí. Děti a mladí lidé vychází z prostředí relativního blahobytu dětského domova a reálné životní situace jsou jim zatím cizí. Mají velmi zkreslené představy o práci, chybí jim vzory pro vytvoření pracovních návyků. Nepřipravenost často vede k jejich selhání a roztáčí se tak bludný kruh fluktuace, nezaměstnanosti a závislosti na záchytné sociální síti. V horším případě je taková situace přivede k překročení zákona a na počátek kriminální dráhy.

Cíl projektu:

Projekt Accenture Academy má pomoci dětem při vstupu do samostatného života a při přípravě na budoucí povolání. Cílovou skupinou jsou děti ve věku 15 až 19 let (případně až 26 let), které vyrůstají v dětském domově a připravují se na odchod z něj. Projekt jim nabízí širokou škálu možností, jak se připravit na novou etapu života, a pomáhá jim při volbě povolání a orientaci v této problematice. Projekt je aktuálně realizován v 15 dětských domovech v České republice.

Partnerský projekt Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti Accenture je realizován ve spolupráci se spolkem Otevřená budoucnost.

Adopce.com

Výchozí situace:

Projekt Adopce.com je realizován na základě partnerské spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a Střediska náhradní rodinné péče. Je určen nejen zájemcům o adopci či pěstounskou péči, ale i náhradním rodičům, kteří již dítě do své rodiny přijali. Hlavním cílem projektu je kvalitně informovat zájemce o jakoukoli formu náhradní rodinné péče.

Cíl projektu:

Primárním cílem projektu je vrátit co nejvíce dětí z ústavní výchovy zpět do rodinného prostředí, protože ČR je stále na jednom z předních míst v počtu dětí v ústavní péči na počet obyvatel. Projekt se skládá ze tří stěžejních částí: z informačního webového portálu (www.adopce.com), z telefonní linky s odborníky (725 756 505), kam zájemce může anonymně zavolat, a z informační brožury Průvodce náhradní rodinnou péčí, kde je přehledným a uceleným způsobem žadatelům přiblížena problematika náhradní rodinné péče. Projekt patří k nejucelenějším informačním zdrojům speciálně zaměřeným na problematiku náhradní rodinné péče v České republice.

Dětské krizové centrum – projekt „Cesta z pekla“

Výchozí situace:

Tento projekt dlouhodobě realizuje Dětské krizové centrum (DKC), což je u nás ojedinělé zařízení odborné a zdravotnické pomoci zaměřené na problematiku dětí týraných, sexuálně zneužívaných, zanedbávaných či jinak ohrožených na zdravém vývoji.

Cíl projektu:

Cílem odborných služeb DKC je v prvé řadě zajistit bezpečí a ochranu ohrožených dětí před dalšími ataky fyzického, sexuálního či psychického násilí; dále poskytnout dětem a jejich rodinám psychickou podporu, stabilizaci emočního stavu a bezpečné provázení při zvládání obtížné životní situace; podporovat děti a členy jejich rodiny ve schopnosti aktivně řešit obtížnou situaci, rozvíjet jejich samostatnost a kompetence pro řešení dlouhodobě nepříznivé situace; minimalizovat míru negativního dopadu nepříznivé situace na dítě, zachovat – pokud je to v zájmu dítěte – rodinné vazby a napomoct k začlenění rodiny zpět do společnosti.

“MADE BY” - Finanční gramotnost pro matky v azylových domech

Výchozí situace

Azylové domy pro matky s dětmi hrají významnou roli v systému sociálních služeb. Jsou určeny těm ženám, které nejsou schopny vlastními silami řešit náročnou životní situaci a potřebují proto pomoc státních či nestátních institucí. Matky umístěné v azylových domech jsou vzhledem k životním zkušenostem často velmi náchylné pro různý typ zneužití důvěry, potřebují nejen materiální, ale i odbornou a psychologickou podporu. Jejich situace je ztížena tím, že nenesou odpovědnost pouze samy za sebe, ale i za své děti. Mnohdy se jedná o ženy na mateřské dovolené nebo o ženy po rozpadu partnerského vztahu, které si díky své finanční situaci nemohou zajistit bydlení. Často jsou tyto ženy oběťmi domácího násilí. Díky pobytu v azylových domech mají matky s dětmi zázemí a nemusí být odloučeny. Tato služba tak slouží jako prevence umístění dětí do dětských domovů. Péče by měla umožnit klientkám nový start do života, „postavit je na vlastní nohy“ a nasměrovat společensky správným směrem. Díky odborné pomoci pracovníků azylových domů se to mnohdy podaří.

Cíl projektu

Při zapojení se do samostatného života se ženy z azylových domů potýkají s četnými problémy, za kterými mohou stát různé důvody (nedostatečná finanční gramotnost či dokonce dluhy, nedostatečné rodičovské kompetence z důvodu absence adekvátních vzorů ve vlastní rodině, nedostatek sebevědomí kvůli opakovaným selháním nebo dlouhodobému vystavení domácímu násilí atd.). Chceme připravit tyto ženy na vstup do samostatného života a vybavit je dostatečnou znalostí a schopnostmi, aby se do azylového bydlení nemusely vrátit a aby nezůstávaly závislé na sociálním systému.

Do projektu jsou aktuálně zapojeny 4 azylové domy:

  • Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s. Vsetín
  • Azylový dům pro matky s dětmi – „Centrum rodina v tísni“ v Oseku
  • Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Lovosicích
  • Azylový dům pro matky s dětmi Agapé, Krupka

Partnerský projekt MADE BY realizuje spolek Otevřená budoucnost v úzké spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem od roku 2013, kdy se primárně zaměřoval na zvýšení finanční gramotnosti klientek AD a orientaci v dluhové problematice. Od roku 2020 do oblasti podpory přibyla problematika rodičovských kompetencí a vedení domácnosti. Jedná se o na míru šitý program každé zapojené klientce dle její aktuální situace. Projekt má část teoretickou (ve všech AD probíhají vzdělávací moduly, jejichž programy jsou sestaveny dle aktuálních potřeb zapojených klientek, jsou přizpůsobeny složení skupiny a typům žen) a praktickou (praktický nácvik dovedností). Do projektu jsme zařadili také rukodělné činnosti (výroba náramků, šití tašek apod.), jejichž cílem je pomoci zapojeným klientkám zlepšit jemnou motoriku, získat pravidelný pracovní návyk, stejně jako možnost drobného přivýdělku při prodeji těchto výrobků.

Podpora vysokoškoláků z dětských domovů

Výchozí situace:

Mladí lidé odcházející z dětských domovů patří do té sociální skupiny, která je nejvíce ohrožena negativními společenskými jevy. Jejich pozice na startovní čáře produktivního života je v porovnání s vrstevníky podstatně ztížená. Může za to omezená zkušenost s pozitivními životními zážitky, snížená schopnost vyjadřovat se, prosazovat se v dialogu apod. O životě „venku“ mají tyto děti často jen mlhavou a zkreslenou představu. Při studiu i při výběru kariéry postrádají přirozené vzory, které ostatní nacházejí v okruhu svých blízkých. Často jim pak chybí motivace a vytrvalost, potřebná k dosažení vysněných cílů. Snad právě z těchto důvodů jen 1,2 % dětí v ústavní péči dosáhne středoškolského vzdělání s maturitou a mizivých 0,3 % nastoupí na vysokou školu.

Cíl podpory:

Dlouhodobou snahou nadace je podpořit co možná nejvyšší vzdělání a lepší šance pro mladé lidi z dětských domovů, doprovodit je do bezpečného samostatného života a vynahradit jim ušlou pozornost a možnosti, které by měli, kdyby vyrůstali ve funkční rodině.

ROZJEDU TO! - Partnerský projekt realizovaný ve spolupráci se ŠKODA AUTO, a.s.

Výchozí situace:

Mladí lidé z dětských domovů mají při vstupu na trh práce podstatně horší výchozí pozici než jejich vrstevníci z běžné populace. Kromě nízkého vzdělání nemají mnohdy ani dostatečné informace a příležitosti pro získání stabilního zaměstnání, a jsou tedy více ohroženi sociálně patologickými jevy, jako jsou chudoba a bezdomovectví.

Cíl projektu:

Cílem projektu ROZJEDU TO! je účinně motivovat mládež ve věku 11 až 15 let umístěnou v dětských domovech ke vzdělání a rozvoji jejich osobního i profesního růstu. Zároveň jsou jim vytvořeny podmínky pro zlepšení jejich školního prospěchu, díky pravidelnému doučování a na míru šité motivaci a podpoře. S každým dítětem zařazeným do projektu se pracuje pomocí individuálních plánů. Ty zahrnují jak pomoc psychologa či mentora, tak i kariérní poradenství zprostředkované proškolenými vychovateli. Díky tomuto komplexnímu a individuálnímu přístupu se projekt snaží změnit dosavadní tendenci mladých lidí s ústavní historií převažující při volbě jejich povolání. Ta je obvykle stereotypní (kuchař, číšník, kadeřnice…). I proto projekt ROZJEDU TO! umožňuje pestřejší představení trhu práce s možností se na dané pracoviště přímo podívat.

Do projektu ROZJEDU TO! jsou zapojeny dětské domovy Nymburk, Krnsko a dětský domov se školou Býchory ze Středočeského kraje, dále dětský domov Holice z Pardubického kraje a dětský domov Vrchlabí z Královéhradeckého kraje.

Partnerský projekt Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti ŠKODA AUTO, a.s. je realizován ve spolupráci se spolkem Otevřená budoucnost. Projekt byl zahájen na konci roku 2013.

V roce 2016 byla v rámci projektu vydána Analýza motivace, kterou si můžete stáhnout ZDE

To dáš! pomáhá znevýhodněným lidem na startu pracovní kariéry

Výchozí situace:

Mladí lidé, kteří vyrůstali v dětském domově, nemají v porovnání s vrstevníky stejné podmínky pro start do nového života a pro vstup na trh práce. Těmto mladým lidem chybí vzory, zkušenosti, mívají problémy v komunikaci, často jsou pro ně různé standardní životní situace hůře řešitelné. Všechny tyto hendikepy se promítají i do hledání a udržení si nového zaměstnání, kde na ně čekají naprosto nové situace. V mnoha případech je velkou výzvou i samotný pohovor. Pomoci na startu jim má nový projekt To dáš!, který vznikl v rámci mezinárodní strategie Youth Empowered, kterou do České republiky ve spolupráci se strategickým partnerem, Nadací Terezy Maxové dětem, přináší společnost Coca-Cola HBC Česko a Slovensko. Projekt To dáš! podporuje sebevědomí a sebehodnotu mladých znevýhodněných lidí pořádáním motivačních workshopů, zvyšováním potřebných znalostí a především funguje jako sociální personální agentura. Díky projektu To dáš! získávají znalosti, dovednosti, pomoc a také návod na to, jak uspět na pracovním trhu.

Cíl projektu:

Projekt To dáš! nabízí komplexní přístup k přípravě mladých znevýhodněných lidí při vstupu na trh práce. Vedle workshopů nabízí i profesní diagnostiku, která jim pomůže lépe odhadnout schopnosti a předpoklady pro vybranou pozici. Důležitou součástí projektu je samotné zaměstnávání, které funguje na principu sociální personální agentury. V ní odborníci pečlivě vybírají prověřené kandidáty na vhodné pracovní pozice (stáže, částečné i plné úvazky), propojují je s danými zaměstnavateli a doprovází je v celém procesu adaptace do nového firemního prostředí. Řadu měsíců po nástupu do práce pak usnadňují počáteční komunikaci se zaměstnavatelem. Mladí lidé mohou v rámci tohoto projektu spolupracovat s odborníky, mentory a lektory, kteří je připraví na pohovor a posílí jejich pracovní návyky. Neméně důležitá je spolupráce se zaměstnavateli, kteří nabízejí pracovní možnosti. Důležité je vybudovat důvěru na obou stranách a také důvěru v sebe sama. K tomu slouží i workshopy organizované profesionály ze společnosti Coca-Cola HBC, na kterých je možné ujasnit si priority pro budoucí život a připravit se na situace, které hledání nové práce i práce samotná obnáší. Cílovou skupinou, které se projekt týká, jsou nejen mladí lidé odcházející z dětských domovů, ale i ohrožené matky v azylových domech.

Projekt To dáš! svým rozsahem vyžaduje erudici v řadě oblastí a přibírá proto postupně další partnery – například v oblasti HR nebo právní. Odborným partnerem projektu pro metodiku a zároveň i poradcem pro řízení projektu je společnost Accenture. Společným cílem spolupráce je propojit všechny body, které jsou nezbytné při úspěšném hledání práce a udržení si místa. Právním partnerem poskytujícím bezplatné právní služby a související odborné konzultace je advokátní kancelář Bříza & Trubač.

Naše pomoc > Partnerské projekty

Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o.CTP Invest, spol. s r.o.RENOMIA, a.s. Travelport - Galileo
česká verzeenglish versionfacebooktwitter