Náhradní rodina

Vážení přátelé,

níže naleznete příklady projektů z oblasti Náhradní rodina, které byly podpořeny v rámci grantového řízení Nadace Terezy Maxové dětem. Oblastí podpory náhradní rodiny rozumíme rozvoj a rozšíření různých forem náhradní rodinné péče, především pak pěstounské péče. Naší snahou v této oblasti je také rozvoj profesionálního pěstounství s cílem, aby co nejvíce dětí žijících v ústavní výchově mohlo poznat bezpečí a láskyplnou náruč náhradních rodičů.

Příklady projektů:

Amalthea o.s.

Podpořený projekt: Vzdělávání, podpora a terapie pro pěstounské rodiny

Cíle projektu:

Cílem projektu „Vzdělávání, terapie a podpora pro pěstounské rodiny“ je zvýšení kvality pěstounské péče a zároveň podpora rodinného systému pomocí vzdělávacích, terapeutických a podpůrných aktivit určených pěstounským rodinám. Tyto aktivity vhodně navazují na sociální službu, která je prostřednictvím Amalthea o.s. pěstounským rodinám dlouhodobě a kontinuálně poskytována. Nadační podpora zahrnuje příspěvek na činnost terapeutů (rodinný terapeut) a na další provozní náklady spojené přímo s výkonem služby a jejím zajištěním.

Více na www.amalthea.pardubice.cz

Člověk hledá člověka, o.s

Podpořený projekt: Tréninkové metody a trénink pro náhradní rodinnou péči

Cíle projektu:

Cílem projektu je přinést zkušenosti a metodiku zahraničních partnerů českým profesionálům, kteří pracují s náhradními a ohroženými rodinami a předat jim kvalitní a ucelené specializované vzdělání. Tito pracovníci své poznatky zúročí při práci s pěstounskými a ohroženými rodinami, což bude mít výrazný dopad na kvalitu služeb pro tyto klienty. Ve spolupráci s britskými kolegy vznikne systém 19 vzdělávacích modulů (+ metodické materiály) vycházejících z britských zkušeností, ale adaptovaný na české prostředí. Všechny moduly budou oponovány expertním panelem. Kurzy budou akreditovány MPSV, aby je sociální pracovníci mohli zařadit do svého celoživotního vzdělávání. Krom toho by mělo být v Británii vyškoleno 20 vzdělavatelů, kteří budou získané zkušenosti předávat českým kolegům.

Více na www.clovekhledacloveka.cz

Sdružení pěstounských rodin, o.s.

Podpořený projekt: Spot na podporu pěstounské péče v rámci kampaně "Hledáme vás, mámo, táto"

Cíle projektu:

Sdružení připravuje řadu aktivit pro stávající pěstouny a osvojitele, odbornou a laickou veřejnost. V rámci osvětové kampaně byl odvysilán spot na propagaci myšlenky pěstounské péče, jehož realizaci nadace finančně podpořila. Cílem spotu bylo zvýšit zájem o tuto formu náhradní rodinné péče, oslovit co nejširší veřejnost a získat zájemce o přijetí ohroženého dítěte do rodiny. Kampaň probíhá jednou ročně a je spojená nejenom s osvětou a propagací myšlenky péče o ohrožené děti v náhradních rodinách, ale i s edukační činností.

Více na www.pestouni.cz

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA

Podpořený projekt: Nový domov

Cíle projektu:

Cílem záměru je pomoci náhradní rodině vytvořit skutečný domov s otevřenými a laskavými vztahy, kde se rodiče i děti mají rádi a cítí se bezpečně. K zabezpečení tohoto cíle potřebuje náhradní rodina, která se rozhodne pro přijetí nového dítěte, informace i podporu. Do náhradní rodiny si děti přinášejí problémy s adaptací na novou situaci. Adaptace dítěte v nové rodině je náročný proces, který ovlivňuje dítě, náhradní rodiče, sourozence i širší rodinu. Pokud nejsou tyto problémy a nejistoty včas řešeny, může dojít ke vzniku obtíží, které mohou vést až k rozpadu rodiny ev. návratu dítěte do ústavní výchovy.

Více na www.spod.cz

Naše pomoc > Komu jsme pomohli > Náhradní rodina

Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o.CTP Invest, spol. s r.o.RENOMIA, a.s. Travelport - Galileo
česká verzeenglish versionfacebooktwitter