Fond Nadace Terezy Maxové dětem pro Jihomoravský kraj

Jakým způsobem Fond pomáhá ?

Fond Nadace Terezy Maxové dětem pro Jihomoravský kraj si klade za cíl podpořit všestranný rozvoj znevýhodněných dětí vyrůstajících v Jihomoravském kraji a to zejména podporou konkrétních projektů v těchto třech prioritních oblastech :

  • Prevence nežádoucího odebrání dítěte z rodinného prostředí. Nadace v dané oblasti podporuje např. terénní práce, asistenční a konzultační služby pro rodiny v krizi, nejrůznější terapie a v neposlední řadě se také snaží o změnu systému.
  • Podpora náhradního rodičovství. Tento směr spočívá zejména v podpoře rozšíření všech forem náhradní rodinné péče a profesionalizace pěstounské péče.
  • Kompenzace nedostatků ústavní výchovy. Tato oblast je úzce spojená s podporou dětí vyrůstajících v kojeneckých ústavech a dětských domovech. V tomto směru je především podporováno vzdělání, všestranný rozvoj a také snaha dopřát těmto dětem rovné příležitosti k zapojení se do samostatného života po opuštění ústavní péče.

Komu konkrétně je určena podpora z Fondu Nadace Terezy Maxové dětem pro Jihomoravský kraj?

Finanční prostředky jsou primárně určeny neziskovým organizacím, pěstounským rodinám a ústavním zařízením, kteří se usilovně snaží o zlepšení všestranného rozvoje znevýhodněných dětí. Zejména se jedná o podporu na cestě za dosažením vyššího vzdělání, dále volnočasových aktivit, koníčků apod. V neposlední řadě Fond podporuje snadnější vstup do života mladých lidí po ukončení ústavní výchovy a dále také návrat dětí, vyrůstajících mimo domov, zpět do biologických rodin či jejich přechod do rodin pěstounských.

Co může být z Fondu Nadace Terezy Maxové dětem pro Jihomoravský kraj podpořeno?

Podpora výchovy, vzdělání, všestranného rozvoje dětí, speciální terapie a odborné služby, semináře, školení, služby zacílené na změnu systému péče o dítě v ČR atd.
Více informací o grantových pravidlech Nadace Terezy Maxové dětem naleznete v sekci grantové řízení

Komu Fond pomohl

Seznam obdarovaných za rok 2011

Obdarovaný Název projektu Popis projektu Částka
CELKEM 10 000,00 Kč
Iva Jurásková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na lyžařský kurs a sportovní obleční pro 2 děti v PP. 10 000,00

Seznam obdarovaných za rok 2010

Obdarovaný Název projektu Popis projektu Částka
CELKEM 311 000,00 Kč
Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 "Ozdravný pobyt pro děti" Ozdravný pobyt v Račím údolí pro 10 dětí - úhrada nákladů na dopravu, ubytování, stravu a další výdaje spojené s pobytem dětí v rekreačním zařízení. 28 000,00
Spondea při ČČK Brno, o.p.s. "Útočiště pro ohrožené děti" Projekt řeší problematiku dětí, které se dostaly ne vlastní vinou do situace, kterou vnímají jako krizovou či pro ně ohrožující a nedokážou ji sami bez pomoci zvládnout. Touto situací může být neutěšená situace v rodině dítěte (rozvodová problematika, domácí násilí), týrání, zneužívání, problémy ve škole, ve vztazích s vrstevníky. Dítě hledá útočiště jinde než v rodině, často volí neadekvátní způsoby řešení (útěky), a mnohdy bývá nešetrným zásahem umístěno na základě předběžného opatření do zařízení ústavní výchovy. Projekt na tuto situaci reaguje nabídkou krizového lůžka a non stop psychologického a sociálního poradenství dítěti i celé rodině, s cílem zabránit umístění dítěte do pobytového zařízení. Hlavním cílem je pak hledat způsoby, jak pomoci dítěti i rodině situaci zvládnout tak, aby se dítě mohlo do rodiny zpět vrátit a opětovně se začlenit do běžného života. 230 000,00
Duha Zámeček "Zámeček - časopis pro děti z dětských domovů" Časopis Zámeček informuje děti o životě v jiných DD i o tom, jak to vypadá "za zdí", čímž je připravuje na odchod z domova. Zároveň je neformálně zasvěcuje do dětských práv, rozvíjí je a přináší tipy na zajímavé projekty jiných organizací a nadací, do kterých se děti mohou zapojit. 50 000,00
Miloslava Striová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na volnočasové aktivity pro 3 děti v PP. 3 000,00

Seznam obdarovaných za rok 2009

Obdarovaný Název projektu Popis projektu Částka
CELKEM 360 000,00
Duha Zámeček "Zámeček - časopis pro děti z dětských domovů" Časopis Zámeček informuje děti o životě v jiných DD i o tom, jak to vypadá "za zdí", čímž je připravuje na odchod z domova. Zároveň je neformálně zasvěcuje do dětských práv, rozvíjí je a přináší tipy na zajímavé projekty jiných organizací a nadací, do kterých se děti mohou zapojit. 52 000,00
Spolu dětem o.p.s. "Bav se a pomáhej" Cílem projektu je podpora pozitivního vývoje dětí v ústavní péči. Pětičlenné týmy dětí dostanou finanční granty na realizaci vlastního projektu, který má být prospěšný nejen jim, ale i jejich okolí, komunitě atd. Potřebné znalosti a dovednosti k realizaci vlastních projetků získají v rámci školení. Tyto dovednosti jim budou také prospěšné v dalším životě mimo domov. 65 000,00
o.s. Múzy dětem "Život nanečisto" Projekt ŽIVOT NANEČISTO je určen dospívající mládeži z DD a reaguje na její potřeby. Prostřednictvím interaktivních kurzů míří k odkrytí vnitřních zdrojů a transformaci zažitých negativ. Projekt zvyšuje šanci mlédeže uplatnit se na pracovním trhu, získané zaměstnání si udržet, obstát lépe ve vztazích, získat sebedůvěru a zvládat zátěžové situace reálného života. Součástí projektu jsou speciální kurzy pro vychovatele a další pedagogické pracovníky DD. 65 000,00
SES, SEbe-Spolu "SES teacher DC Brno" Příspěvek na kurzy pro vychovatele Dětského centra v Brně. Účastníci lépe poznají sami sebe i ostatní členy v pracovním týmu. Zlepší se tak jejich přístup k dětem a sjednotí postupy pro řešení náročných situací v jejich práci. 90 000,00
INEX-SDA Brno "Cipísek" Projekt je zaměřen na individuální působení dospělých vyškolených dobrovolníků a odborných pracovníků na cílovou skupinu dětí při pravidelných skupinových setkáváních, výletech a letních pobytových akcích. 60 000,00
Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno "Ozdravný pobyt pro děti" Pro 10 dětí z DD Brno byl v období 8.8 - 22.8.2010 připraven ozdravný pobyt v Račím údolí, kde měly možnost zapojit se do celotáborových tématických her a plnit jednotlivé úkoly. Řešením úkolů a problémů získaly děti nové vědomosti, zkušenosti a zároveň si zkusily spolupráci v rámci skupiny. 28 000,00

Regionální spolupráce

I přesto, že Nadace Terezy Maxové dětem podporuje projekty a aktivity mající celostátní působnost, svou pozornost věnuje podpoře a pomoci i jednotlivým regionům. V tuto chvíli nadace spravuje 3 regionální fondy, které jsou vymezeny kraji (Jihomoravský, Moravskoslezský a Zlínský). Byť v tuto chvíli nejsou zřízeny regionální fondy pro všech 13 krajů České Republiky, je jednoznačným cílem do budoucna takového aktivity pro regiony realizovat.

Fond Nadace Terezy Maxové dětem pro Jihomoravský kraj byl zřízen s cílem přispívat ke zlepšování kvality života znevýhodněných a opuštěných dětí vyrůstajících v daném regionu. Dárcům a podporovatelům tohoto fondu garantujeme, že jejich podpora bude realizována adresně a transparentně v rámci Jihomoravského kraje.

Nadace Terezy Maxové dětem tímto srdečně děkuje za laskavou podporu a pomoc všem partnerům a dárcům.

Děkujeme za Váš zájem. I ten může mnohé změnit.

Naše pomoc > Jak pomáháme > Regionální fondy > Fond Nadace Terezy Maxové pro Jihomoravský kraj

RENOMIA, a.s. Travelport - GalileoAccentureING
česká verzeenglish versionfacebooktwitter