Jak získat příspěvek

Nadační příspěvek je možné získat podáním žádosti v následujících grantových programech:

Grantový program 1 – PREVENCE:

Program je zaměřen na dítě v biologické rodině a jeho rodiče a zahrnuje:

 • práci s ohroženou biologickou rodinou, u níž vzniká riziko odebrání dítěte do ústavní výchovy
 • práci s ohroženým dítětem
 • sanaci rodiny
 • podpora návratu dítěte z ústavní výchovy zpět do rodiny
 • snaha o změnu stávajícího systému péče o dítě – o pozitivní změny legislativy, soudnictví

Grantový program 2 – NÁHRADNÍ RODINA:

Program je zaměřen na dítě v náhradní rodinné péči a jeho náhradní rodiče a zahrnuje:

 • zajištění náhradní rodinné péče
 • podpora přípravy, rozvoje a profesionalizace náhradní rodinné péče
 • služby pro pěstounské rodiny
 • podpora konkrétních potřeb dětí vyrůstajících v pěstounské péči

Grantový program 3 – KOMPENZACE:

 • Program je zaměřen na dítě, které vyrůstá či vyrůstalo v ústavní výchově a zahrnuje:
 • kompenzaci nedostatků ústavní výchovy
 • rozvoj osobnostní výbavy
 • podpora vzdělávání
 • usnadnění vstupu do samostatného života

Účast v grantovém řízení (výňatek z Grantových pravidel):

 1. typy organizací, které mohou žádat o nadační příspěvek
 2. typy záměrů, na které je možno žádat o nadační příspěvek
 3. výčet druhů nákladů, na které není možné poskytnout nadační příspěvek
 4. četnost žádostí o nadační příspěvek

Ad 1) O nadační příspěvek mohou žádat následující subjekty:

 • nestátní neziskové organizace
 • příspěvkové organizace
 • fyzické osoby (pěstounské rodiny, mladí lidé, kteří prošli ústavní výchovou)

Ad 2) Typy záměrů:

 • obsah záměru musí být v souladu s posláním a účelem nadace a vycházet z jedné ze tří priorit nadačního zaměření - 1) prevence, 2) náhradní rodina a 3) kompenzace
 • záměr bude realizován na území České republiky
 • doba realizace záměru nesmí přesáhnout 12 měsíců. Projektovým záměrem je míněn záměr v délce trvání 6-12 měsíců. Neprojektovým záměrem je míněn krátkodobý záměr v délce trvání 0-6 měsíců

Ad 3) Druhy nákladů, na něž není možné poskytnout nadační příspěvek (s výjimkou Krizového fondu pomoci):

 • investiční záležitosti (stavební úpravy, rekonstrukce, výstavby atd.)
 • nákup vybavení (nábytek, technické zázemí atd.)
 • nákup vozové techniky
 • nadace neposkytuje nadační příspěvky zpětně

Ad 4) Četnost žádostí:

 • Do jednoho grantového řízení může jeden žadatel podat více žádostí
 • Žadateli může být v rámci jednoho grantového řízení uděleno více nadačních příspěvků

Žádost o nadační příspěvek (výňatek z Grantových pravidel):

 • Nadační příspěvek je přidělován žadateli na základě řádně vyplněného tiskopisu „Formulář žádosti o nadační příspěvek“ (dále jen „žádost“). Nedílnou součástí žádosti jsou i povinné přílohy
 • Tiskopis žádosti lze získat na internetových stránkách nadace www.terezamaxovadetem.cz či požádat o jeho zaslání
 • Nadace přijímá žádosti v termínu od vyhlášení výzvy k podání žádosti až do předem známého termínu uzávěrky
 • Pro přijetí žádosti je určující datum odeslání e-mailu. Projekty zaslané po termínu uzávěrky budou vyřazeny z grantového hodnocení
 • Žádosti, které budou splňovat formální a věcné požadavky, budou postoupeny k dalšímu hodnocení
 • Neúplné žádosti a žádosti neodpovídající poslání a cílům nadace budou vyřazeny z grantového hodnocení
 • Pokud nadace uzná za vhodné, má právo vyžádat si další podklady potřebné pro posouzení oprávněnosti žadatele či žádosti o nadační příspěvek
 • Pokud nadace uzná za vhodné, může si pro své rozhodnutí vyžádat odborný posudek
 • Nadace vede evidenci žádostí o nadační příspěvek a agendu spojenou s grantovým hodnocením a rozhodnutím

Podání žádosti:

Kompletní žádost včetně patřičných příloh je nutné zaslat e-mailem na adresu granty@terezamaxovadetem.cz.

Schvalování nadačních příspěvků (výňatek z Grantových pravidel):

 • Nadace předloží všechny nevyřazené žádosti k posouzení Správní radě nadace
 • O udělení nadačních příspěvků rozhoduje Správní rada nadace na základě doporučení grantové komise, která posuzuje žádosti žadatelů
 • Rozhodnutí Správní rady nadace je konečné a nelze se proti němu odvolat
 • Nadace je oprávněna, na základě vlastního uvážení, snížit nadační příspěvek oproti požadované částce. V takovém případě musí žadatel prokázat, před uzavřením smlouvy, že zajistí z jiných zdrojů kofinancování nepokryté části záměru nebo doloží, že i případná nižší částka příspěvku bude dostačující pro realizaci záměru a v tomto případě předloží přepracovaný záměr v návaznosti na nižší rozpočet
 • Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. Nadace je oprávněna jednotlivé nebo i všechny žádosti odmítnout a není povinna žadateli toto odmítnutí zdůvodňovat
 • Obecná kritéria, k nimž nadace přihlíží při posuzování projektů, jsou:
  • projektový záměr: potřebnost projektu, funkčnost, přínos, originalita a forma řešení, udržitelnost, jasná a konkrétní vize projektového záměru
  • finanční stránka: hospodárnost projektu, přiměřenost rozpočtu projektu, poměr administrativních nákladů k celkovým nákladům projektu
  • kvalita zpracování žádosti: přesná a podstatná fakta, jasný, srozumitelný a přehledný výklad, dostatek podpůrných argumentů
  • způsobilost žadatele: zkušenost, odbornost, dosavadní aktivity, hospodaření organizace
 • Žadatelé budou písemně informováni o rozhodnutí Správní rady nadace týkající se jejich žádostí
 • Žadatele, jehož žádost nebyla schválena, informuje nadace písemně nejpozději do 60 kalendářních dnů po vyřazení a zamítnutí žádosti Správní radou nadace
 • Podklady poskytnuté spolu s žádostí o poskytnutí nadačního příspěvku se žadatelům nevracejí

Grantové řízení > Jak získat příspěvek

RENOMIA, a.s. Travelport - GalileoAccentureOriflame
česká verzeenglish versionfacebooktwitter